ARBEIDSMARKEDS-TILTAK

ARBEIDSMARKEDS-TILTAK

Veilederne i Kapto gir oppfølging og veiledning for mennesker som er søkt inn via NAV, kommunen eller Videregående skoler, til ulike tiltak. Vi er helt avhengige av et godt og tett samarbeid med NAV, kommune, videregående skoler og næringslivet for å kunne gi et best mulig tilbud.

Arbeidsinkludering og økt livskvalitet

Arbeidsinkludering og økt livskvalitet

Vårt samfunnsoppdrag er å fremme arbeidsinkludering og økt livskvalitet for mennesker som trenger å benytte seg av de tjenestene vi tilbyr. Veien dit går gjennom å kartlegge, kvalifisere og utvikle menneskelige ressurser til arbeid eller utdannelse. Dette gjør vi ved å gi mange mennesker mulighet for personlig vekst og utvikling gjennom arbeid, og hjelpe flere inn i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsmarkedstiltakene og de tjenestene vi tilbyr, er en viktig del av innsatsen for å få flere i arbeid.

EQUASS – Kapto AS har kvalitet i høysetet

EQUASS – Kapto AS har kvalitet i høysetet

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Bedriften ble sertifisert i henhold til eQuass, i september 2020, og er sertifisert for 3 år.

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

VTA står for varig tilrettelagt arbeid, og er et tilbud for deg som har uføretrygd, men som gjerne vil ha et arbeid å gå til. Vi kan tilrettelegge slik at du får arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?
Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved å produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite
Du får uføretrygd etter folketrygdloven og en bonuslønn fra Kapto.

Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Du må være folkeregistrert i Skaun kommune.

  • Venteplass for de som venter på VTA-plass, men ikke sammenhengende over 6 måneder. Lengde på tiltak og evt. forlengelse vurderes av Koordinerende team.
  • Praksisplass for elever fra videregående skole som trenger erstatning for teori.
  • Sosial trening gjennom arbeid
  • Arbeidstrening for å kunne komme nærmere ordinært arbeidsliv
  • Språkpraksis

Dersom du er interessert i en kommunal plass hos Kapto, må du sende en søknad hos Tildelingskontoret for helse -og mestringstjenester i Skaun kommune. Du kan ta kontakt med din kontaktperson i NAV eller kommunen for mer informasjon om hvordan du går frem. Det er mulig å komme på omvising, før du eventuelt bestemmer deg for å søke om plass.

Lærekandidater

Ønsker du lå være lærekandidat i vår bedrift?  innenfor lærekandidatordningen får du individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid. Ordningen gjelder både for ungdom og voksne.

  • Opplæringskontrakt: lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.
  • Kompetanseprøve: som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».
  • Søknad og formidling: fylkeskommunen fastlegger et opplæringsløp som er tilpasset den enkelte lærekandidat. Dette krever en del forarbeid. Derfor bør du ta kontakt med rådgiveren på skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en bedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Søknadsfristen er 1. februar.

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

PRAKSISPLASSER

Kapto AS har avtale med Orkdal VGS. om muligheter for praksisplass for elever. Avtalen gjelder for elever med behov for spesiell tilrettelegging.

Vi kan tilby praksisplass ved alle våre avdelinger og tilbudet kan gis fra 1 – 3 dager i uken gjennom hele skoleåret. Eleven følger skoleruten i praksisperioden.

Kapto ASA gir oppfølging etter eleven sin individuelle opplæringsplan, og evaluerer praksisoppholdet i en skriftlig rapport.