VERDIDOKUMENT

VERDIDOKUMENT

Vår visjon

Kapto skal være en av Trøndelags beste vekstbedrifter gjennom kontinuerlig utvikling av mennesker.

Vårt tiltaksarbeid skal medvirke til at tiltaksansatte får en bedre hverdag og livskvalitet gjennom kontinuerlig utvikling, læring og mestring. Gjennom egen målsetting skal våre tiltaksansatte kunne vise til målbar utvikling av arbeidsrelevante ferdigheter, økt mestring, ansvar og selvstendighet.

Verdier

Våre verdier styrer hvordan vi utfører våre tjenester og hvordan vi forholder oss til våre deltakere, medarbeidere, kunder og andre samarbeidspartnere. Verdidokumentet er vårt daglige arbeidsverktøy.

Våre verdier bygger på:
 • Livskvalitet: er den viktigste verdien vi jobber etter i Kapto. Med raushet ønsker vi å forstå hele mennesket, og med samarbeid legger vi best mulig til rette for den enkeltes muligheter. Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening, tilfredshet, trygghet og tilhørighet. Det handler også om å ha mulighet til å benytte personlige styrker, føle interesse og engasjement, samt oppleve sosial anerkjennelse og støtte. Livskvalitet og trivsel påvirkes av en rekke ulike faktorer - som gener og personlighet, mestringsressurser, sosial støtte, positive og negative livshendelser, tilknytningsforhold, kultur og objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi. Tiltak og intervensjoner som retter seg mot slike sentrale faktorer, og som legger til rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltagelse, mestring, autonomi og mening, er viktige mål for Kapto.
 • Menneskeverd: alle mennesker har en egenverdi og på Kapto har vi klare retningslinjer i for likeverd og inkludering i vår kvalitetspolitikk.
 • Mestring: ved Kapto legger vi til rette for interesse og engasjement, slik at alle har mulighet til å kunne utvikle seg og nå sine mål. Mestring skaper og øker motivasjon. Ved Kapto legger vi til rette for at den enkelte skal føle mestring ved bidra til å sette realistiske mål.

Retningslinjer

Empowerment

Alle skal ha like muligheter til å bidra i et arbeidsfellesskap, og ved Kapto skal alle oppleve at de er viktige og betydningsfulle. Vi skal motivere den enkelte til selv å kartlegge utfordringer og definere egne mål. Dette innebærer at Kapto ønsker at alle opplever grunnleggende selvbestemmelse. Vårt mål er også at den enkelte skal oppleve vekst og mestring gjennom størst mulig grad av selvstendighet, som igjen åpner for større opplevd livskvalitet for den enkelte.

Vi anser denne jobben som en del av begrepet Empowerment. Begrepet springer ut fra et humanistisk menneskesyn. Det innebærer en grunnleggende antakelse om at mennesket under rimelige betingelser vil utvikle evner og ferdigheter som vil sikre overlevelse og et best mulig liv for både individet og fellesskapet. En forutsetning for dette er en opplevelse av tilstrekkelig kontroll over de faktorene som bestemmer vilkårene for en positiv utvikling. Empowerment kan defineres som en prosess hvor individer, grupper eller samfunn mobiliserer ressurser til selv å håndtere sine utfordringer. Det motsatte av opplevd empowerment er maktesløshet.

Retningslinjer for kvalitet

Vår kvalitetspolitikk bygger på hvordan vi behandler hverandre og arbeider for at våre tiltaksansatte skal føle seg velkommen, inkludert, trygge og selvstendige. Kapto har som mål at arbeidet skal bidra til at tiltaksansatte skal utvikle sine ressurser gjennom kvalifisering, tilrettelagt opplæring, arbeidsoppgaver og arbeidstrening.

Vi har også fokus på at produktene vi leverer skal ha høy kvalitet og tilfredsstille våre kunders krav og forventninger. Kvalitetspolitikken handler ikke bare om hva vi leverer, men også om hvordan vi sammen kommer frem til en leveranse. Her jobber vi etter både eksternt reglement og interne instrukser innen blant annet HMS, logistikk og hygiene.

Kapto skal ha produkter og produksjon som er tilpasset hver enkelt medarbeider og skal være av en slik art at alle skal føle utfordring, mestring og stolthet i sin hverdag. Våre produkter skal være av god håndverksmessig kvalitet som tilfredsstiller våre kunder og samarbeidspartnere. Dette gjør vi gjennom kontinuerlig vurdering og tilpasning av arbeidsoppgaver i dialog med hver enkelt og i tilretteleggingsmøter mellom arbeidsveileder og fagleder.

Kapto forplikter seg til å jobbe kontinuerlig med forbedring. Vi ønsker en faglig sammensetting av våre ansatte som best mulig tilfredsstiller de krav som stilles, og som gjør at vi kan gi best mulig tilbud til våre tiltaksansatte. Ut fra ulike krav og stadig nye utfordringer foretar vi kontinuerlig kartlegging av kompetansebehov, og ut fra kartleggingen legger vi en kompetanseplan for bedriften. Kompetanseutvikling skjer gjennom utdanning/kurs, samarbeid med eksterne arbeidsplasser, NAV og lignende bedrifter. For Kapto er det viktig å kunne tilpasse seg NAV og markedets etterspørsel. Vi ønsker å være en foretrukket tiltaksarrangør for arbeidsrettet tiltak i Skaun Kommune, som gjøres gjennom tett samarbeid med NAV og andre samarbeidspartnere.

Retningslinjer for taushetsplikt og behandling av sensitiv informasjon

Enhver omgang med sensitive og-/eller taushetsbelagte opplysninger behandles av våre tiltaksansatte i henhold til Kapto sine prosedyrer for konfidensialitet. Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet ut fra gjeldende taushetserklæring. Gjennom våre rutiner – både digitalt og praktisk, sikrer vi at opplysninger ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Den enkelte behandler også informasjon om/fra bedriften som konfidensiell der man forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften. ( Prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling).

Kapto skal sørge for at sensitiv informasjon om enkeltpersoner:
 • Oppbevares og håndteres slik at uvedkommende ikke har mulighet til tilgang.
 • Er korrekte
 • Gis kun ut til de som har behov for denne type informasjon
 • Blir behandlet med respekt og på en slik måte at den enkelte er trygg på at konfidensialiteten ivaretas.
Sensitive personalopplysninger er opplysninger om (jfr. Personopplysningsloven, kap. 1 § 2):
 1. Rasemessig/etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning.
 2. At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling.
 3. Helseforhold
 4. Seksuelle forhold
 5. Medlemskap i fagforeninger

Retningslinjer for likebehandling, likestilling og ikke-diskriminering

Kapto skal likebehandle alle personer og motarbeide all diskriminering uavhengig av rase, kjønn, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder i alle arbeidsforhold og ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Vi er en inkluderende arbeidsplass for alle ansatte. Dette gjør vi sammen med et godt fungerende verneombud og tillitsapparat. Alle ansatte blir ved oppstart informert om sine rettigheter og plikter ved Kapto. Dette er også tema på allmøter, og aktuelt regelverk er lett tilgjengelig på oppslagstavle i miljøet.

Retningslinjer for aktiv brukermedvirkning og inkludering

Kapto mener at våre medarbeidere har størst utvikling på alle felt når de har mulighet til å bestemme over egne liv og egen utviklingsprosess. Som bedrift er det vår jobb å legge til rette for involvering, og at vi skaper en kultur hvor alle innspill, forslag og eventuelle klager tas på alvor og blir hensyntatt. Dette innebærer at tiltaksansatte betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår dennes utfordringer, mål og handlinger.

Dersom tiltaksansatte kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og dermed styrke medarbeiderens motivasjon og evne til videre vekst.

Hvordan:
 • God kommunikasjon som fordrer trygghet og åpenhet
 • Medarbeideren blir tatt på alvor
 • Realitetsorientering og fokus på hensiktsmessige løsninger
 • Bli behandlet med respekt
Metode:
 • Sammen med den tiltaksansatte utarbeides en individuell plan som gjenspeiler dennes behov, ønsker og mål. Denne gjennomgås og evalueres kontinuerlig i tiltaksløpet. For tiltaksansatte i VTA skjer dette en gang pr. år
 • Medarbeidersamtaler minst en gang i året, for VTA 2 ganger i året
 • Koordinerende team: Helhetlig og tverrfaglig perspektiv på støtte/tilbud angående tiltaksansatte. Oppfordring til å opprette ansvarsgruppe på oppfordring fra den tiltaksansatte
 • Våre tiltaksansatte har egen tillitsvalgt og har egne saksmøter før allmøter, slik at alle kan ta opp det som de har behov for, og har mulighet til å bli hørt

Etiske retningslinjer

Kapto bygger all sin virksomhet på bedriftens verdier livskvalitet, menneskeverd og mestring. Vi setter mennesket i fokus, og både gir og forventer respekt, samarbeid, samhold, raushet, åpenhet og trygghet. Tross alle ulike helseproblemer og andre utfordringer, respekterer vi alle menneskers integritet og egenverdi.

Bedriften har etablert etiske retningslinjer (rev. 1.3.17) som hviler på vår politikk om etikk.

Alle ansatte ved Kapto skal være kjent med og følge de etiske retningslinjene. Bedriftens etiske retningslinjer gjøres kjent for alle ansatte og er tilgjengelig for alle som har interesser i bedriften. Dette gjøres ved å ha etikk som tema på Allmøter, samt å gjøre de etiske retningslinjene og diverse etikkplakater tilgjengelig for alle.

Retningslinjer for involvering av ansatte i planlegging og evaluering av våre tjenester

Ved Kapto skal alle ansatte delta i utvikling, gjennomføring, oppfølging og evaluering av bedriftens tilbud, fagkompetanse, produkter, systemer og rutiner. Dette gjelder både videreutvikling av organisasjonen, tiltak for NAV, produkter/produksjon og interne rutiner for HMS. Dette gjør vi ved å ha en åpen kommunikasjon på flere arenaer hvor ansatte kan komme med tanker, ideer og tilbakemeldinger. Vi har fag-/administrasjonsmøter annenhver uke for alle ordinært ansatte, og allmøter 6 ganger i året. I forkant av allmøtene arrangerer tiltaksansatte eget møte for å forberede saker til diskusjon. Det gjennomføres 2 medarbeidersamtaler i året for VTA-deltakere, og en gang i året for ordinært ansatte. Kapto leverer statistikk for våre leveranser til NAV gjennom BATT-undersøkelser.

Retningsinjer for å hindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av deltakere

Gjennom regelverk, holdninger og prosedyrer har Kapto som målsetting å hindre situasjoner hvor arbeidstakere opplever å være sårbare for utnytting eller bli utnyttet på en krenkende måte. Alle ansatte skal være kjent med rutiner for å avdekke og varsle kritikkverdige forhold knyttet til utnytting av tiltaksansatte i bedriften. Dette er nærmere beskrevet i vårt reglement om etiske retningslinjer.